We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 17 juli 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #Dit is #klimaatverandering | #Libië: nieuw bewijs van gruwelijke schendingen in #detentiecentra

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Dit is klimaatverandering

Zal 2021 de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin de klimaatverandering een versnelling hoger schakelde?

Lees verder

Actie in Brussel ter ondersteuning van rechten van Palestijnse asielzoekers in België

De Palestinian Refugees Movement voerden afgelopen maandag 12 juli actie aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in Brussel ter ondersteuning van de rechten van de Palestijnse asielzoekers voor internationale bescherming in België. De actie is een protest tegen het intrekken van de dossiers van de Palestijnse asielzoekers die in behandeling zijn bij de rechtbank door CGRA en om het recht op internationale bescherming te eisen. Een fotoreportage.

Lees verder

Libië: nieuw bewijs van gruwelijke schendingen in detentiecentra

In een nieuw rapport levert Amnesty International opnieuw bewijs van schrijnende mensenrechtenschendingen in Libische detentiecentra. Mannen, vrouwen en kinderen die worden onderschept tijdens het oversteken van de Middellandse Zee en gedwongen worden vastgezet, ondergaan gruwelijke mishandelingen, waaronder seksueel geweld. De getuigenissen laten de verschrikkelijke gevolgen zien van Europa’s samenwerking met Libië op het gebied van migratie en grenscontrole.

Lees verder

Cuba: onrust en inmenging van de VS. Boodschappen van Roger Waters en Vijay Prashad

Betogingen op Cuba zijn uiterst zeldzaam. Vorige zondag kwamen in twaalf steden enkele honderden mensen op straat uit onvrede over de moeilijke dagelijkse situatie. De VS doet er alles aan om deze onrust om te zetten in een politieke crisis en krijgen daarvoor de steun van de internationale media. Roger Waters en Vijay Prashad laten hun licht schijnen over deze gebeurtenissen.

Lees verder

Griekse autoriteiten misbruiken macht om demonstratierecht in te perken

Onder het mom van de bestrijding van het coronavirus hebben de Griekse autoriteiten demonstranten willekeurig gearresteerd, onterecht beboet en onwettig geweld gebruikt om vreedzaam protest in te dammen. Dit staat in het nieuwe Amnesty-rapport ‘Greece: Freedom of Assembly at Risk and Unlawful Use of Force in the Era of Covid-19’.

Lees verder

Rapport PFOS-expertencommissie laat belangrijkste vraag onbeantwoord

In een 18-pagina tellend rapport heeft de expertencommissie onder leiding van Karl Vrancken enkele aanbevelingen geformuleerd over de Oosterweelwerf. “Hoewel het rapport enkele bijkomende maatregelen oplegt voor de werf, blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord: wat is een veilige PFOS-norm voor milieu en gezondheid?”, aldus Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Grondrecht. “Het rapport bevat te veel hiaten om eruit te kunnen concluderen dat de werken veilig hervat kunnen worden.”

Lees verder

Tijd is een luxe die Ahmed Samir Santawy niet heeft

De gezondheidstoestand van Ahmed Samir Santawy baart Amnesty International ernstige zorgen. De Egyptische masterstudent ging in hongerstaking tegen zijn veroordeling van 4 jaar gevangenisstraf voor het publiceren van ‘nepnieuws’. Hij eet al drie weken lang niet en drinkt enkel water. Sinds de start van zijn hongerstaking brengt Ahmed zijn dagen alleen door.

Lees verder

Een ander stedelijk ontwerp kan ons helpen langer te leven

Wereldwijd neemt niet alleen verstedelijking toe, maar ook hart- en vaatziekten. De relatie tussen onze stedelijke omgeving, milieurisico’s en onze gezondheid is lange tijd onvoldoende belicht, zeggen twee onderzoekers aan Cambridge. Deze relatie zou aan de basis moeten liggen van stadsplanning wereldwijd.

Lees verder

WWF: Halfbakken EU-klimaatvoorstellen missen belangrijke ingrediënten

De EU verhoogde haar doelstelling voor emissiereductie van minstens 40% tegen 2030 naar 55%. Het Fit for 55%-maatregelenpakket van de Europese Commissie moet deze doelstelling gaan realiseren in de praktijk. Het pakket is sterker en breder dan alle voorgaande maatregelen. Het voldoet echter nog steeds niet aan wat nodig is voor een op wetenschap gebaseerde en sociaal rechtvaardige verschuiving naar klimaatneutraliteit en slaagt er niet in om het nefaste Europese beleid rond bio-energie recht te trekken. België en de regio’s moeten zich in de verdere onderhandelingen over fit for 55 ambitieuzer opstellen en het pakket meer in lijn proberen te krijgen met de 1,5°C doelstelling van het akkoord van Parijs, dat België geratificeerd heeft.

Lees verder

Greenpeace-actie bij PFOS-vervuiler 3M in Zwijndrecht: Van “Vervuiler bePaalt” naar “Vervuiler beTaalt!”

Zes actievoerders van Greenpeace hebben de gebouwen van chemiereus 3M in Zwijndrecht beklommen, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de historische vervuiling met PFOS in en rond de gemeente. Ze bevestigden er een spandoek met de boodschap ‘De vervuiler betaalt’.

Lees verder

Na Fit for 55: ook België en gewesten moeten aan de bak voor ambitieus en sociaal klimaatbeleid

Met de 13 wetsvoorstellen van Fit For 55 lanceert de Europese Commissie een maatregelenpakket over alle beleidsdomeinen heen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Zo’n omvattende aanpak is noodzakelijk, maar de huidige voorstellen schieten tekort om fossiele brandstoffen uit te faseren, de vervuiler te doen betalen en en de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°. Toch is de impact groot, en zullen België en de drie gewesten de komende jaren meer dan één tandje moeten bijsteken. Ze moeten nu volop de kaart trekken van een ambitieus en sociaal klimaatbeleid. Dat zal vooral kansen opleveren.

Lees verder

Dit is hoe klimaatontregeling eruitziet

Wat we vandaag meemaken is geen noodlot, het heeft een oorzaak en die heet klimaatverandering. Extreme weerfenomenen hebben altijd bestaan, maar hoe verder we de klimaatontwrichting laten escaleren hoe vaker en heviger ze zich zullen voordoen.

Lees verder

Meer uren voor minder geld: textielwerkers zien arbeidsrechten terugdraaien sinds covid

De lonen en arbeidsomstandigheden in de textielsector zijn sterk achteruitgegaan tijdens de pandemie, zeggen arbeidsorganisaties. Arbeiders zijn genoodzaakt om nieuwe jobs aan te nemen met geen of slechte contracten, waardoor ze zich in de schulden werken, blijkt uit nieuw onderzoek.

Lees verder

Amazonewoud stoot nu meer CO2 uit dan het opneemt

Verontrustend nieuws uit het Amazonegebied: het woud dat voorheen te boek stond als “de longen van de aarde” stoot nu meer broeikasgassen uit dan het opneemt. Vooral bosbranden zijn de boosdoener, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Lees verder

Natuurbeschermers: "Stop aanleg olieveld in een van de laatste wildernissen van Afrika"

Natuur- en milieuactivisten roepen op tot internationale actie. Ze maken zich grote zorgen over het plan om een ​​enorm olieveld aan te leggen in beschermd natuurgebied bij de Okavangodelta, een van de laatste wildernissen van Afrika.

Lees verder

VN komt met straffe biodiversiteitsdoelen maar “stappenplan ontbreekt”

Experts verwelkomen de voorgestelde doelen in een ontwerpakkoord om de natuur te beschermen en te herstellen, maar stellen dat ze zonder financiering en nationale verantwoording weinig zoden aan de dijk zullen brengen.

Lees verder

Canada en niet China grootste speler in mijnbouw Amazonegebied

Canadese bedrijven blijken het meest te investeren in energie- en mijnbouwprojecten in de Amazone. Ze streven hiermee de Chinese bedrijven, die 10 procent van de waterkracht- en mijnbouwsectoren beheren, voorbij. Dit blijkt uit recent gepubliceerde gegevens van de Amerikaanse denktank Inter-American Dialogue.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Uitvoering sociaal akkoord helemaal rond: minimumloon omhoog met 147,68 euro en landingsbanen vanaf 55

De sociale partners ondertekenden vandaag in de Nationale Arbeidsraad de cao’s die uitvoering geven aan het sociaal akkoord 2021-2022 voor de privésector. De federale regering heeft van haar kant vandaag ook het licht op groen gezet voor de volledige uitvoering van het akkoord. De afgesproken forse verhoging van het minimumloon, landingsbanen vanaf 55 en SWT vanaf 60 zijn zo definitief verworven.

Lees verder

1 jaar zorgraden, 1 vraag vanwege de eerstelijnszorgverstrekkers

“De eerste ambitie van de Vlaamse Regering luidt: hoe houden we ons zorgsysteem top en op wereldniveau? Een structurele financiering voor eerstelijnszorgverstrekkers is een absolute randvoorwaarde“, aldus Hilde Deneyer, apotheker, algemeen directeur Vlaams ApothekersNetwerk en tevens voorzitter van het overleg zelfstandig zorgverstrekkers. Een warm pleidooi voor een structurele en correcte financiering voor de vele honderden zorgverstrekkers actief in de zorgraden en de daarbij broodnodige kringwerking om de deelnemende beroepsgroepen te ondersteunen.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten